• Home

Sage Eurowin

banner sage eurowin2013 360

 • Amb Sage Eurowin 2013 disposes de tot el que necesites per gestionar les diferents areas de la teva empresa.

  La automatizacio del dia a dia de una empresa proporciona valor a tots els seus procesos organizatius i contribueix a millorar la seva rentabilidad. Per aixo es fundamental disposar de un sistema de gestió integrada que cubreixi les diferents areas organizatives de les empresas: vendas, compras, distribució, administració, producció, etc. i, sobretot, que lis permitira coneixer en qualsevol moment el estat real del seu negoci.

  La gestió Sage Eurowin 2013, ademes, dota a les organizacions de una eina fundamental per prevenir i millorar la gestió dels impagos, per reduir el risc financier i para minimitzar les perdidas.


  Punts forts

  • Sectorial. Cubrim les necesitats concretas de gestio de múltiples sectors empresarials.
  • Estándar i personalitzable. Ofrerim totess les avantges de treballar amb una gestió estándar mes la personalización necessaria per adaptarnos a les particularitats de cada negoci.

  Per empresas de 1 a més de 20 usuaris, sigui qualsevol el seu sector. Pot configurar en múltiples solucions sectorials dins del ámbit primari, industrial, consum, serveis, i molt especialment en aquelles que treballen amb articles, productes, talles i colors, pesos o caixes.
 • Vendes
  • Generació de seients manuals i automátics.
  • Comptabilitat pressupostària.
  • Punter electrònic en els extractes de comptes. Conciliació bancària CSB43.
  • Possibilitat de treballar amb centres de costos (comptes secundaris).
  • Tancament mensual comptable.
  • Seients automàtics de regularització i tancament de l'exercici comptable, així com els d'obertura del nou exercici.
  • Navegació de balanç a extracte, d'extracte a seient i visualització de la factura de gestió i al revés, des de la gestió cap a la comptabilitat.
  • Introducció de notes per a la memòria dels seients.
  • Plantilles d'assentaments predefinits.
  • Fiscalitat.
  • Llibres de registre d'IVA i liquidació dels períodes preestablerts d'IVA.
  • Models 303 i 390 d'Autoliquidació d'IVA i 340 de Declaració d'Operacions.
  • Llibres de registre de retencions i liquidació.
  • Models 110, 111, 115, 180,190.
  • Models 347,349, fitxer Intrastat, etc.
  • Generació de la factura autorepercutida de compres comunitàries.
  • Cartera de previsions
  • Impressió de pagarés de pagament d'acord al model de cada entitat bancària.
  • Remeses bancàries de cobrament (CBS 19-58-32, ABA).
  • Remeses bancàries de pagament (CSB34 i CSB68).
  • Control de la recepció de pagarés de clients.
  • Refós de venciments de clients en un nou rebut.
  • Previsió de tresoreria amb llistat de demora de cobraments i control d'excedits en crèdit.
 • Compres

  • Dipòsits de compra.
  • Múltiples documents de compra:
   • Propostes de compra
   • Commandes de compra
   • Albarans de compra que generen el corresponent moviment d'entrada d'estoc, factures de compra a partir dels diferents albarans de proveïdors.
   • Comprovació de factura de compra a partir dels diferents albarans de proveïdors.
   • Comptabilització automàtica amb el registre de l'IVA corresponent i la previsió de pagaments al proveïdor.
  • Altres documents de moviment d'estoc:
   • Control d'estocs de compres per magatzems
   • Albarans de regularització.
   • Traspassos entre magatzems diferents.
   • Magatzems compartits entre empreses del mateix grup.
   • Regularització d'albarans i inventaris.
  • Estadístiques i informes de compres:
   • Captura de tarifes a partir de Infotarifa.
   • Importació i actualització d'articles des d'un fitxer extern Excel.
   • Càlculs de mínims i reposicions.
   • Rànquing de proveïdors.
   • Gràfiques i comparatives interanuals de compres, amb navegació al document en qüestió.
   • Llistat de comandes i albarans.
   • Etc.
 • Magatzem

  • Múltiples documents de venda:
  • Pressupostos de vendes a clients o futurs clients. Possibilitat d'aprofitar plantilles de pressupostos realitzats prèviament i utilitzades en pressupostos similars.
    • Total traçabilitat i seguiment de pressupostos, comandes i albarans.
    • Llistats exhaustius de pressupostos acceptats, pendents i no acceptats.
    • Comandes de venda, amb la visualització prèvia de l'estoc en els diferents magatzems.
    • Dipòsits de venda, material lliurat en dipòsit o préstec a clients.
    • Albarans de venda, que genera el corresponent moviment de sortida d'estoc.
    • Factures de venda, comptabilitzades automàticament, amb el corresponent registre d'IVA repercutit i cartera de previsions de cobrament.
    • Etiquetes d'enviament, llista de continguts, fulla de càrrega, emissió de rebuts, etc.
  • Creació des del mateix document de venda de nous clients o articles.
  • Possibilitat de bloqueig de les vendes d'un client amb el límit de crèdit excedit.
  • Facturació de quotes.
  • Nombrosos informes de vendes: rànquing de clients, d'articles, estadístiques comparatives d'exercicis, gràfics de venda, part diari comercial, llistat de vendes, informes de rendibilitat, etc.
  • Seguiment detallat de l'estoc (compte corrent d'articles, valoració d'estoc a una data determinada, etc.).
  • Control d'estocs de vendes per magatzems.
  • Producció i transformació. L'estoc de vendes pot gestionar o transformar-se. Un producte pot ser component d'un altre o bé pot transformar-se en múltiples productes.
  • Cartera de previsions
 • Factura electrònica

  • Compatible amb múltiples versions de Facturae (Facturae 3.0, Facturae 3.1 i Facturae 3.2).
  • Possibilitat d'escollir entre diferents sistemes de signatura (Tradise, Eurobits, signatura propi o sense signatura)
  • Generació de factures electròniques de venda de forma individual o massiva.
  • Recepció de factures electròniques de compra mitjançant un senzill assistent que enllaça amb els albarans de compra. Possibilitat de generar factures electròniques des d'assentaments comptables.
  • Vinculació de les factures electròniques amb els formularis de venda, compra o seient.
  • Utilització del visualitzador Sage i comprovació de la validesa de la signatura certificada.
  • Integració amb Gestió Documental, aplicació complementària de Sage Eurowin.
 • comptabilitat

  • Comptes d'amortització:
   • El programa permet configurar cada un dels comptes sobre les quals es poden assentar els elements de l'immobilitzat. Automàticament, des de la generació de seients, és possible crear les partides corresponents. També és possible establir el tipus d'amortització i els percentatges d'amortització comptables i fiscals.
  • Partides d'inventari:
   • Disposarem de la fitxa detallada de cada element del nostre immobilitzat on indicarem la data de la inversió, la data d'inici de l'amortització, la definició del bé amortitzat, el percentatge i el mètode d'amortització que utilitzarem.
   • La taula d'amortitzacions permet visualitzar de forma molt visual el repartiment proporcional d'imports, els diferents exercicis en què es va a amortitzar i l'estat (assentat o pendent) de cadascun dels imports.
  • Seients d'amortització:
   • Possibilitat de realitzar de forma automàtica els assentaments corresponents de la dotació de l'amortització ja sigui mensualment o anualment.
   • La pantalla mostra els mesos pendents d'amortitzar, els mesos que tenen algunes partides ja amortitzades i els mesos en què no s'ha generat cap seient.
   • Opcionalment, també podrem agrupar en un únic seient totes les partides pertanyents a un mateix compte comptable (resum d'amortitzacions comptables, fiscals, comparatives, etc.)
 • Amortitzacions

  • Més de 300 informes predefinits, a partir de llistats que vinculin dades de qualsevol de les àrees del programa (comptabilitat, compres, vendes, estocs, amortitzacions, etc.).
  • Possibilitat de navegar als documents de qualsevol exercici. L'administrador pot consultar documents de qualsevol exercici (factures, albarans, extractes, seients, etc.)
  • Navegació multiexercici de llistats estadístics. Eurowin permet obtenir llistats de comparatius anuals de compres i vendes i facilita una navegabilitat automàtica al detall d'un exercici en concret, proporcionant informació de valor per a la presa de decisions (vendes o compres realitzades en un exercici, estocs, etc.).
  • Els informes estadístics poden imprimir o exportar en format Excel, Word, PDF, DBF, ASCII, HTML, etc., I fins i tot enviar per correu electrònic.
  • L'aplicació incorpora un potent gestor de gràfics en 3D, amb múltiples vistes seleccionades per l'usuari (gràfic amb línies, barres, punts, pastissos, etc.)
 • - Distribució de Begudes i Comestibles
  - Gestió de Projectes i Obres
  - Logística de Magatzems
  - Mobles i Decoració
  - Productes serialitzats
  - Serveis
  - Tallers Mecànics
  - Traçabilitat
  - TPV Comerç
  - TPV Electrodomèstics
  - TPV Restauració
 • - Bussiness Intelligence
  - Fidelització de Clients
  - Gestió Documental
  - Comerç Electrònic
  - Mobilitat
 • Suport Tècnic

  SERVEI EXCLUSIVE (telèfon exclusiu clients)

  Pots trucar al 900 80 02 84
  Horari d'atenció al client: De dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00. Dissabte laborables de 9:00 a 14:00.

  SERVEI PREMIER (telèfon exclusiu clients)

  Pots trucar al 902888002
  Horari d'atenció al client: De dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00.

  SERVEI AVANÇAT (telèfon exclusiu clients)

  Pots trucar al 902888002
  Horari d'atenció al client: De dilluns a dijous laborables de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00. Divendres laborables de 9:00 a 14:00.

logo

s fjsdñkla jdskñfj asñkfj adfj ad fasdf asd f asdf asdf asd fads f ads fasdlfjasd